Avís legal

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I RECERCA TEATRAL I ARTÍSTICA, S.A.

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

1.- El domini d’Internet www.lavillarroel.cat constitueix el lloc web del CENTRE D’INVESTIGACIÓ I RECERCA TEATRAL I ARTÍSTICA S.A. (en endavant C.I.R.T.A., S.A. ), empresa del GRUP FOCUS, que té per objecte fundacional la producció artística en tots els camps, la gestió de la sala La Villarroel i la distribució de manifestacions artístiques no produïdes.

2.- C.I.R.T.A., S.A.  té la seva seu social al carrer Villarroel, 87, de Barcelona. I està inscrita al Registre Mercantil el 2 d’abril de 1985 en el volum 6245, llibre 5533, secció 2, foli 119, fulla número 74028.

3.- C.I.R.T.A., S.A.  té el CIF A08972317

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l’adreça d’Internet www.lavillarroel.cat, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L’accés al WEBSITE www.lavillarroel.cat atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per C.I.R.T.A., S.A. en el moment en què l’usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l’accés al WEBSITE www.lavillarroel.cat  es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per C.I.R.T.A., S.A. que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix C.I.R.T.A., S.A. a través del seu WEBSITE www.lavillarroel.cat  de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del WEBSITE podria estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari el durà a terme C.I.R.T.A., S.A. en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que C.I.R.T.A., S.A. presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE www.lavillarroel.cat són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El GRUP FOCUS està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.
Per més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

C.I.R.T.A., S.A. inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per C.I.R.T.A., S.A. o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS).

C.I.R.T.A., S.A. proveeix als seus usuaris, a través del WEBSITE, de múltiples serveis (en endavant SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per C.I.R.T.A., S.A., fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

· Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per C.I.R.T.A., S.A. als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:

Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i C.I.R.T.A., S.A.  En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per C.I.R.T.A., S.A.  per la qual cosa, en cap cas, C.I.R.T.A., S.A. se’n fa responsable.
C.I.R.T.A., S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
En el moment en què C.I.R.T.A., S.A. tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los.
C.I.R.T.A., S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l’ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.
En qualsevol cas, C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per C.I.R.T.A., S.A.; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per C.I.R.T.A., S.A.

· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE.
C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directa i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.
C.I.R.T.A., S.A. no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.
Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

C.I.R.T.A., S.A. presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.
C.I.R.T.A., S.A. podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.
C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, C.I.R.T.A., S.A. portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.
C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en el WEBSITE a través d’aquestes dades.

· Exempció de responsabilitat a les promocions de C.I.R.T.A., S.A. o de tercers incloses al WEBSITE:

C.I.R.T.A., S.A. exclou qualsevol tipus de responsabilitat per la manca de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter tècnic no imputables al WEBSITE o al tercer organitzador d’aquesta.
Igualment,  C.I.R.T.A., S.A. exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en aquest WEBSITE, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es du a terme directament en la pàgina web del tercer, encara que apareguin distintius o un marc amb els elements gràfics del WEBSITE (branding).

· Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:

En cas d’haver-hi, els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE. Aquesta identificació es compon del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
C.I.R.T.A., S.A. no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés, si existissin, dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE que en requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la pèrdua o l’oblit, ni l’ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de C.I.R.T.A., S.A. o és C.I.R.T.A., S.A. qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
C.I.R.T.A., S.A. no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.
Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de C.I.R.T.A., S.A. i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà C.I.R.T.A., S.A. per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:
– La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a C.I.R.T.A., S.A. mitjançant la tècnica denominada “framing”, si no compta amb l’exprés consentiment per escrit de CIRTA, S.A.
— La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a C.I.R.T.A., S.A. mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, si això no compta amb l’expressa autorització de C.I.R.T.A., S.A.
– L’extracció i l’ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a C.I.R.T.A., S.A. conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

C.I.R.T.A., S.A. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.
Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a C.I.R.T.A., S.A. o, si escau, a tercers col·laboradors.
Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a C.I.R.T.A., S.A. o és C.I.R.T.A., S.A., qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

MENORS D’EDAT

L’ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet d’aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Crèdits Web:

Programació i Manteniment: SEIC.cat

Disseny Web & Front-end: vueloIV.com